Členství - členská přihláška

Jestliže se chcete stát ČLENEM organizace Podané ruce, z. s. vyplňte členskou přihlášku (ke stažení na této stránce), uhraďte členství a přihlášku zašlete na adresu kanceláře.

  • Členství roční: 300,- Kč / osoba (pro stávající členy platí uhradit platbu nejpozději do 31. 3. daného roku)

Číslo účtu organizace vedený u Fio banky, a.s.: 2701210309/2010 (poplatky, čl. platby aj.)

Poštovní adresa organizace - kancelář:
Podané ruce, z. s.
CANISTERAPIE
Malý Koloredov 811
738 01 Frýdek-Místek

POZOR! Nezapomeňte si přečíst stanovy spolku, kde naleznete kromě jiného svá práva a povinnosti.

Článek 4. - členství

 I. Vznik a ukončení členství

1. Členem organizace PR se může stát každá fyzická osoba nebo právnická osoba, která souhlasí s těmito stanovami a zaplatí členský příspěvek. Podmínkou je zaslání přihlášky v písemné nebo elektronické formě, v níž jsou uvedeny údaje potřebné k zapsání do seznamu členů. Členství osoby mladší 18 let je vázáno na souhlas jejího zákonného zástupce.

2. Členství v organizaci PR je dobrovolné a na přijetí není právní nárok. Nikdo nesmí být ke vstupu nucen a nikomu nesmí být bráněno ve vystoupení z organizace PR.

3. Členství vzniká ke dni, v němž je schválena přihláška představenstvem a je podmíněno zaplacením členského příspěvku.

4. Členství v organizaci PR zaniká:
- úmrtím fyzické osoby
- zánikem právnické osoby
- vystoupením člena z organizace PR, a to dnem doručení písemného oznámení o vystoupení do sídla
organizace PR nebo do rukou člena představenstva
- zrušením členství
- nezaplacením členského příspěvku v předepsané výši do 31. 3. běžného roku

5. Členství může být zrušeno rozhodnutím představenstva z důvodu:
- závažného porušení povinností člena organizace PR
- jednání člena organizace PR, které vážným způsobem poškozuje dobré jméno a zájmy organizace PR
- neplnění povinností člena organizace PR


Stanovy spolku

Přihláška k členství v PR k vyplnění ručně

Přihláška k členství v PR k vyplnění na počítači