Organizace Podané ruce, o.s. vznikla 12. 4. 2000 za účelem použití psů k fyzické, psychosomatické, psychické a sociální pohodě - CANISTERAPIE (CT) a aktivity se psem, podpory integrace handicapovaných lidí do společnosti a podpory využívání psů ke kompenzaci postižení lidí fyzicky, mentálně nebo sociálně handicapovaných.

V souladu s novým občanským zákoníkem je od června 2014 správný název naší organizace "Podané ruce, z. s."

Canisterapeutické týmy (CTT), které naše organizace školí a přezkušuje, pracují zejména na Moravě a ve Slezsku, ale také v Čechách. Canisterapie je činnost, jež není zakotvena v legislativě a týmy ji vykonávají jako dobrovolnou činnost. Zájem ze strany sociálních, školských či zdravotnických zařízení je velký a Podané ruce, z. s. se snaží "vychovávat" kvalitní canisterapeutické týmy, které by přinášely pomoc potřebným.

HISTORIE

V roce 2000 vzniklo občanské sdružení "Podané ruce - Společnost pro canisterapii a osobní asistenci". Sdružení založili lidé, kteří se chtěli věnovat zejména canisterapii, což je léčebné působení psů na zdravotní stav člověka. Tuto činnost vykonávají především dobrovolníci. Se psy navštěvují domovy důchodců, ústavy sociální péče, centra pro zdravotně postižené a další zařízení, kde je tato činnost potřebná a užitečná. Postupem času začalo být evidentní, že u dobrovolnictví nemůžou zůstat. Část členů se navíc rozhodla nasměrovat činnost ještě jedním směrem, a to poskytováním služeb osobní asistence. Canisterapie funguje tedy nadále spíše díky dobrovolníkům, osobní asistence se však postupně zprofesionalizovala.

Jsme průkopníky canisterapeutické pomoci v Moravskoslezském kraji. Na základě letitých praktických zkušeností se nám podařilo ustanovit jistá pravidla uvnitř CT projektu, která zaručují kvalitu naší CT služby. Poskytujeme i poradenské a preventivní činnosti. Jsme oprávněni pořádat Povahové testy CT psa za účelem výběru vhodných psů. Realizujeme odborné semináře z důvodu proškolení nových dobrovolníků. Dílčím projektem je proto každoroční realizace "Povahových testů canisterapeutických psů" (PTCTP), odborných seminářů a přednášek. Organizace dbá na to, aby koordinace poskytované CT služby byla efektivní a profesionální.

CT týmy, které v terénu koordinujeme a vysíláme na základě poptávky za klienty, jsou členy naší organizace. Naši dobrovolníci jsou v CT problematice proškoleni na odborných seminářích, které za tímto účelem každoročně pořádáme. CTT musí úspěšně absolvovat námi realizované "Povahové testy canisterapeutického psa" (PTCTP) a co dva roky přistoupit k přetestování (max. platnost certifikátu je 2 roky).

Má-li proškolený člen naší organizace způsobilého psa v dobré fyzické kondici, bez zjevného onemocnění a s platnou CT certifikací, poskytuje CT službu ve svém volném čase a dle svých možností.

Prioritou námi poskytované canisterapie je, aby běžela v dosavadní kvalitě u stávajících klientů a dařilo se nám pro realizaci projektu získávat cílenou koordinací i v budoucnu nové dobrovolníky. Na základě naší evidence požadavků o CT službu víme, že o zooterapeutickou formu pomoci dětem s handicapem a seniorům je ze strany veřejnosti stále velký zájem.


ČLENSTVÍ

Jestliže se chcete stát ČLENEM naší neziskové a nestátní organizace, vyplňte členskou přihlášku a zašlete na adresu kanceláře nebo mejlem. Po zaplacení členského příspěvku (300,- Kč) se stáváte naším členem. Nezapomeňte si také přečíst stanovy spolku, kde naleznete kromě jiného svá práva a povinnosti.

POSLÁNÍ A CÍL ORGANIZACE

Posláním organizace je poskytování služby canisterapie, její propagace a sdružování dobrovolníků - canisterapeutů.


Jak canisterapie pomáhá?

Rozvoj citových schopností

 1. Hlazení psa, mazlení se s ním, tj. uspokojování potřeby něžnosti.
 2. Povídání klienta s terapeutem, při němž zjišťuje, že i pes může být smutný, veselý, nemocný a pokud se o něj bude dobře starat a bude ho mít rád, bude mu pes dobrým kamarádem.

 3. Terapeut se snaží navázat komunikaci klienta se psem, aby snížil jeho nesmělost a uzavřenost a podpořil spontánnost projevu ve vztahu k jiným osobám.
 4. V případě použití malého psa se rozvíjí zejména u dítěte ochranitelské a pečovatelské postoje. Použije-li se velký pes, dítě získá pocit bezpečí.

 5. Při poznávání nových věcí ve společnosti zvířete, dochází k odbourávání neopodstatněného strachu a odvedení pozornosti od vlastních potíží klienta.
 6. Při použití skupinové terapie má klient ve "svém" psovi spojence pro zvládnutí komunikace a chování v kolektivu.

Rozvoj rozumových schopností

Dítě získává zájem o určité aktivity prostřednictvím cílené hry a plněním úkolů, čímž se zvyšuje doba soustředění na danou činnost.

Pozorováním chování psa a jeho stavby těla se rozvíjí u dítěte pozorovací schopnosti i správné návyky chování ke zvířatům i lidem.

Prostřednictvím různých pomůcek a zadáváním úkolů klienta psovi se zlepšují komunikační dovednosti, rozšiřuje se slovní zásoba a vyjadřovací schopnosti.

Krmení psa či jiné situace, kdy je potřeba psa nevyrušovat, se využívají k nácviku sebeovládání.

Pro autisty je srozumitelný kontakt se zvířetem, které komunikuje jednoduše a jednoznačně a proto zde pes plní roli prostředníka v komunikaci s lidmi.

Rozvoj rozumových schopností

Formou různých společných her se zvyšuje u klientů motivace k pohybu i jejich pohybové schopnosti. Rozvíjí se hrubá i jemná motorika. Ve společnosti psa se klienti učí vhodně relaxovat.

NAŠE SLUŽBY

 • Pravidelné terénní služby CT u klientů s handicapem a seniorů
 • Odborné semináře CT
 • Povahové testy canisterapeutického psa (PTCTP)
 • Přetestování CT týmu po dvou letech (PTCTP - O)
 • Jednorázové CT akce, jako jsou besedy a přednášky s ukázkami CT
 • Konzultace s výcvikářem psů aj.

NAŠI KLIENTI 

Canisterapeutické týmy naší organizace pracují v sociálních zařízeních typu domov seniorů, dětský domov, ústav sociální péče, speciální škola, speciální mateřská škola a další. 

Klientelu tvoří tedy děti, ať již zdravé nebo s mentálním či tělesným postižením, staří lidé, nemocní či s postižením. 

I když se canisterapie řadí k dobrovolným činnostem a není zakotvena v sociálním ani jiném zákoně, její účinnost je nezanedbatelná a výsledky jsou mnohdy až překvapivé. Všichni víme, že nejde o žádné zázračné jevy, ale o důslednou a trpělivou práci celého canisterapeutického týmu (CTT) a personálu zařízení. 

Význam canisterapie je velký, což si uvědomuje vedení dalších a dalších sociálních zařízení, které se na nás obracejí s žádostí o canisterapeutické týmy.


Podívejte se na videospot, který vám představí naši organizaci a službu canisterapie:

Naše začátky