Povahové testy canisterapeutického psa

Canisterapeutičtí dobrovolníci, kteří chtějí poskytovat canisterapeutickou službu pod záštitou naší organizace, musí být jejím členem. Ručíme pouze za práci naší členské základny, se kterou intenzivně spolupracujeme, dobrovolníky motivujeme a CT týmy adekvátně vybavíme.

Pokud však chtějí dobrovolníci absolvovat u naší organizace "pouze" Povahové testy canisterapeutického psa (PTCTP), jsou povinni i oni seznámit se s podmínkami naší organizace a splnit povinné minimum. Je na svobodné vůli každého jednotlivce, zda CT službu bude praktikovat jako člen některé organizace či zcela samostatně. Pozor, každá organizace má svá vnitřní pravidla a podmínky.

Příprava psa

Základem canisterapeutického psa je hlazení a mazlení. Obojí je pro tuto terapii důležité, a proto se využívá touha štěněte po kontaktu k nasměrování na tělesný kontakt s člověkem. 

Pes se připravuje na terapeutické poslání již od štěněte, a proto je třeba ho zvykat na různé situace a prostředí, se kterými se může setkat. Přivyká si na různé možnosti komunikace a různé zvuky. Od klidného hovoru, přes pískání, kvičení, až po hlasitý smích. Majitel psa musí zajistit, aby z něj vyrostl klidný a vyrovnaný pes, který bude trpělivý a společenský, a unese velkou psychickou zátěž. Bude totiž vystaven neustálému halasu, prudkým pohybům, nečekaným dotekům a objetím, nekonečnému drbání a hlazení či občasnému vláčení za vodítko. 

Pes musí brát pohyb těžce postiženého člověka jako naprosto normální, také by ho neměla vyvádět z míry manipulace s vozíkem nebo případný pád dítěte s holemi v jeho těsné blízkosti. Důležité také je, aby ho kontakt s cizími lidmi těšil. Doporučujeme výcvik psa ve spolupráci s odborníky kynologického cvičiště (ve vašem okolí). Pokud jste z Frýdku-Místku nebo okolí, můžete využít kontakt paní výcvikářky Gabriely Kunčické / 777 011 046 / zkušební komise@podaneruce.eu

Zkoušky canisterapeutického psa

Pes, který má vykonávat terapeutické poslání, musí nejdříve složit zkoušky - povahové testy canisterapeutického psa (tzv. PTCTP) a psovod má povinnost absolvovat akreditovaný seminář Základy canisterapie v praxi. Osvědčení o povahových testech canisterapeutického psa tak získá jen canisterapeutický tým, kde psovod absolvoval uvedený seminář a pes s tímto psovodem absolvoval úspěšně PTCTP. U PTCTP se testuje povaha psa a zda je vhodný pro canisterapii. Někteří psi nejsou zvyklí na cizí lidi, a tak přestože jsou hodní ke své rodině, nehodí se pro canisterapii provozovanou mimo okruh vlastní rodiny.

Budoucí canisterapeut skládá se svým psem PTCTP podle zvláštního zkušebního řádu, během něhož se zjistí, zda je dostatečně klidný a vyrovnaný, a práce s lidmi je mu blízká. Zkušební řády jednotlivých společností, jež se zabývají canisterapií, nejsou totožné, ale liší se jen velmi málo, jelikož mají společný cíl. Sestavují je členové zkušební komise a po jejich schválení představenstvem je platnost zkušebních řádů podmíněna stvrzením Ministerstva vnitra České republiky. Zkušební řád společnosti Podané ruce má několik bodů, které testují, zda nejsou agresivní nebo příliš bázliví, zda jsou ovladatelní a nevadí jim zatahání za ucho nebo za ocas.

Osvědčení o PTCTP

Protože určitý povahový rys se může změnit, jestliže pes zažije určitou stresující až život ohrožující situaci, mají tyto zkoušky platnost dva roky a pak se musí znovu opakovat. Osvědčení o PTCTP poskytují základní záruku bezpečnosti při terapii. Druhá část zodpovědnosti leží na majiteli psa, který canisterapii provozuje. Ten totiž terapii vede a dává jí určitou formu. Aby byla zaručena ochrana klientů i pejsků, existuje zdravotní péče pro psy zařazené do programu canisterapie.

Zákon na ochranu zvířat

Dne 1.3.2004 vešel v platnost zákon ze dne 21. ledna 2004, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, který podle § 4a považuje za propagaci týrání mimo jiné zejména vystavování, jiné demonstrace nebo předvádění zvířete, na kterém byl proveden zákrok uvedený v § 4 odst. 1 písm. g) (viz níže), na veřejném vystoupení nebo svodu zvířat. 

Z tohoto důvodu se zakazuje účast psů, jež mají kupírované uši po tomto datu, na povahových testech psů, jež společnost Podané ruce organizuje.


§ 4 odst. 1 písm. g) provádět chirurgické zákroky za účelem změny vzhledu zvířat, zejména kupírovat uši, ničit hlasivky nebo používat jiných prostředků k omezení hlasitých projevů zvířat anebo z jiných než zdravotních důvodů amputovat drápy a zuby, nejde-li o případy uvedené v § 7, odst. 3: Znecitlivění se rovněž nepožaduje při
a) kastraci telat, selat, kůzlat, jehňat a králíků samčího pohlaví mladších 8 týdnů, kteří netrpí nějakou anatomickou vadou,
b) odrohování nebo tlumení růstu rohů u telat ve stáří do 8 týdnů, pokud se neprovádí kauterizací, případně chirurgickou extirpací,
c) krácení ocasu u selat, jehňat a štěňat mladších 8 dnů,
d) odstraňování ostruhy kohoutů během prvního dne života,
e) kauterizaci zobáků a hřebenů hrabavé drůbeže,
f) extirpaci zubů savých selat,
g) označování zvířat, zejména jejich tetováním a vrubováním uší, a jestliže je zákrok prováděn osobami odborně způsobilými.