Informace k přihlášení na zkoušky (PTCTP)

Podmínky účasti

Formulář přihlášky k 1. PTCTP (povahové testy canisterapeutického psa) i k přetestování po dvou letech je stejný (ke stažení výše).

POZOR!

Pro majitele psa - psovoda (potenciálního dobrovolníka), který se k PTCTP u naší organizace hlásí poprvé, je povinný seminář Canisterapie v praxi (CT seminář). Proškolení na námi pořádaném CT semináři a úspěšné absolvování PTCTP je u naší organizace povinné vstupní minimum pro všechny budoucí canisterapeutické týmy (tj. proškolený psovod + jeho speciálně otestovaný pes), na základě kterého získá osvědčení o povahových testech canisterapeutického psa.

Aktivní CT tým pak co 2 roky přistupuje k přetestování = Povahové testy canisterapeutického psa - obnovovací (PTCTP - O), a to ve stejném složení (psovod + pes). Pokud si již zkušený canisterapeut - psovod nechává otestovat pro canisterapii dalšího psa, pak je toto složení týmu považováno jako tým nový, tudíž musí přistoupit k PTCTP, ale už bez povinnosti účasti na CT semináři.

 • CT seminář č. 1 s akreditací i PTCTP realizujeme v rámci tzv. Canisterapeutických víkendů, které pořádáme 2x v roce (obvykle duben + září). Absolventi CT semináře obdrží účastnický list.
 • CT seminář č. 1 probíhá vždy v sobotu. Na semináři může být s vámi i váš pejsek.
 • PTCTP - O se konají v sobotu od rána. Zakončení a vyhlášení výsledků je ještě tentýž den odpoledne.
 • PTCTP nováčků jsou zahájeny v sobotu, pokud je to časově a technicky možné, a to po ukončení CT kurzu. PTCTP následně pokračují v neděli od 9h, kdy je v odpoledních hodinách celá víkendová akce zakončena vyhlášením výsledků a předáním zkouškových certifikátů.

Úspěšní absolventi PTCTP a PTCTP - O obdrží zk. certifikát s max. platnosti na 2 roky (výjimečně s omezením na 1 rok / viz. hodnocení "C"). Certifikát je nepřenosný! Certifikace opravňuje poskytovat CT službu pouze osobě, která s daným psem PTCTP úspěšně absolvovala.

Další podmínky pro účast na PTCTP a povinnosti zúčastněné osoby naleznete v samotné přihlášce k PTCTP, kterou naleznete níže.

Pozn.: Obeznámení s těmito podmínkami, povinnostmi a zkušebním řádem naší organizace stvrzujete svým podpisem na přihlášce k PTCTP.

PODMÍNKY K ÚČASTI NA ZKOUŠKÁCH

 • Podle zákona 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů se nesmí zkoušek zúčastnit psi s kupírovanýma ušima.
 • Minimální věk psovoda v den konání zkoušek musí být 15 let. Psovod ve věku 15-18 let obdrží zkouškový certifikát juniora, který jej opravňuje vykonávat CT, a to pouze pod dohledem zkušeného canisterapeuta s platností na dva roky. Úspěšný absolvent CT zkoušek starší 18ti let obdrží zkouškový certifikát, a to s platností maximálně na dva roky.
 • V den zkoušek musí pes dosáhnout věku nejméně: 12 měsíců - "malý" (cca do 35 cm), 15 měsíců - "střední" (cca do 60 cm) a 18 měsíců - "velký" (cca nad 60 cm). Výška je uvedena v kohoutku.
 • Psovod se prokáže očkovacím průkazem psa potvrzujícím pravidelnou veterinární péči (očkování proti vzteklině, parvoviróze, inf. zánětu jater atd. a pravidelným odčervováním - alespoň 2x ročně).
 • Pes musí být v dobrém zdravotním stavu, bolestivost jakékoli části těla vylučuje psa ze zkoušek.
 • PTCTP se nesmí zúčastnit feny v době hárání, kojící feny a feny v druhé polovině březosti. Porušení tohoto bodu se trestá okamžitým vyloučením, a to bez náhrady.
 • V průběhu PTCTP je zakázáno používání ostnatého, elektrického a stahovacího obojku. Povolen je pouze hladký kožený (látkový) obojek nebo postroj.

Poslušnost, ovladatelnost a jednotlivé body zkušebního řádu budou sledovány po celou dobu trvání CT víkendu. Pro canisterapeutické psy je důležité, aby v jakékoliv situaci budili důvěru klientů i personálu, musí být ovladatelní, přátelští, dobře socializovaní, zvyklí na hluk, různé prostředí a množství lidí kolem. Důvěru musí ovšem budit i psovod, neboť tvoří se psem tým. Psovod musí vykazovat komunikační schopnosti, takt, dobrý vztah ke psovi i k lidem.

CENÍK

 • CT SEMINÁŘ/kurz s akreditací (povinný pro všechny nové absolventy PTCTP) / 800 Kč člen / 1500 Kč nečlen
 • PTCTP/ 500 Kč člen / 1 pes + psovod
  Platí pro první testy člena i pro člena, který si nechává otestovat dalšího či nového psa. Cena platí také pro přetestování CT týmu po dvou letech (případně po jednom roce), a to ve stejném složení a za podmínky, že CT tým řádně dokládal svou CT činnost zasláním potvrzených CT výkazů - 2 x ročně ( tj. pololetně) - v opačném případě je cena jako pro nečlena.
 • PTCTP / 900 Kč nečlen / 1 pes + psovod
  Platí pro první testy nebo již otestovaný psovod + nový pes, přetestování CT týmu po dvou letech (případně po jednom roce).

Viz. přihláška k PTCTP (pod článkem) - povinnosti psovoda

Každý CT (canisterapeutický) tým, který absolvuje PTCTP u organizace Podané ruce, z. s. a je jejím členem, je povinen vést písemný záznam o průběhu svých canisterapií (např. CT deník) a na základě toho vyplní formulář CT výkazu (ke stažení na webu organizace). Tento výkaz (potvrzený i klientským zařízením) je povinen zaslat organizaci Podané ruce, z. s. vždy 2x ročně, a to k 30. 6. a 31. 12. daného roku (pokud není stanoveno jinak). V případě neplnění tohoto povinného minima si sdružení vyhrazuje právo účtovat si u členů za další (přetestování) zkoušky poplatek jako u nečlenů.

Číslo účtu organizace: 2701210309 / 2010 u Fio Banky

Poštovní adresa organizace - kancelář:

Podané ruce, z. s.
CANISTERAPIE
Malý Koloredov 811
738 01 Frýdek-Místek

A - Přihláška k PTCTP vyplnit v PC.doc

B - Přihláška k PTCTP vyplnit ručně.doc

Hodnocení PTCTP

Vysvětlivky k hodnocení

Zkušební řád

Přihláška ke kurzu Základy canisterapie - vyplnit ručně

UPOZORNĚNÍ! V termínu 27. 4. 2024 se nejedná o akreditovaný kurz, neboť z důvodu technických problémů MPSV nebylo možné akreditaci obnovit. Více informací ZDE.

Přihláška ke kurzu Základy canisterapie - vyplnit v PC

UPOZORNĚNÍ ZKUŠEBNÍ KOMISE

Pokud jste předchozí PTCTP (nebo-li canisterapeutické zkoušky) skládali u naší organizace Podané ruce, z. s. nezapomeňte, že se musíte řídit povinnostmi psovoda, se kterými jste byli seznámeni v přihlášce a zkušebním řádem, což jste potvrdili podpisem.
Opakovaně se setkáváme s nedodržováním bodu č. 1.

 1. Každý CT (canisterapeutický) tým, který absolvuje PTCTP u organizace Podané ruce, z. s. a je jejím členem, je povinen vést písemný záznam o průběhu svých canisterapií (např. CT deník) a na základě toho vyplní formulář CT výkazu (ke stažení na webu organizace). Tento výkaz (potvrzený klientským zařízením) je povinen zaslat organizaci Podané ruce, z. s. vždy 2x ročně, a to k 30. 6. a 31. 12. daného roku (pokud není po dohodě stanoveno 1x měsíčně). V případě neplnění tohoto povinného minima si sdružení vyhrazuje právo účtovat si za další (opakovací) zkoušky poplatek ve výši jako pro nečlena.